Phòng Hợp tác Quốc tế

Giới thiệu

Trung tâm Hợp tác Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở sát nhập Trung tâm Đào tạo quốc tế và Phòng Hợp tác quốc tế kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHCN ký ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.... Xem thêm