Giới thiệu

Lịch sử hình thành, phát triển

Trung tâm Hợp tác Quốc tế trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội trên cơ sở sát nhập Trung tâm Đào tạo quốc tế và Phòng Hợp tác quốc tế kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2019 theo Quyết định số 116/QĐ-ĐHCN ký ngày 14 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

Vị trí và chức năng

Trung tâm Hợp tác quốc tế (sau đây gọi là “Trung tâm”) là đơn vị thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (sau đây gọi là “Trường”), có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của Trường và các đơn vị thuộc Trường, xây dựng chiến lược phát triển quan hệ hợp tác quốc tế của Trường phù hợp với pháp luật Nhà nước và thông lệ quốc tế; Tổ chức đào tạo các chương trình liên kết, hợp tác quốc tế thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội và kỹ thuật, công nghệ; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức, hoạt động của Nhà trường.

Tên tiếng Anh: Center for International Cooperation (CIC).

Văn phòng trung tâm đặt tại: Tầng 1 - Tòa nhà A12, Khu A, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Nhiệm vụ

1. Nghiên cứu, tham mưu các kế hoạch chiến lược, kế hoạch hàng năm về hợp tác quốc tế trong đào tạo và khoa học công nghệ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện, quản lý theo nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

2. Là đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường để tham mưu, đề xuất khai thác, phát triển hợp tác đào tạo với các đối tác theo chỉ đạo của Hiệu trưởng. Tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác đào tạo quốc tế và các hoạt động dịch vụ có liên quan;

3. Phối hợp với các đơn vị trong trường để xây dựng kế hoạch tham gia các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ do các tổ chức quốc tế triển khai; chủ trì, lập kế hoạch triển khai các dự án và các chương trình hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ;

4. Quản lý đoàn đi công tác, học tập ở nước ngoài và đoàn nước ngoài vào làm việc với Trường;

5. Chủ động khai thác, tham mưu thực hiện các dự án, tìm kiếm nguồn tài trợ hợp pháp và các nguồn lực khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và Quy định của Nhà trường trong lĩnh vực đào tạo và hợp tác quốc tế;

6. Tổ chức tham gia và triển khai các hội nghị, hội thảo liên quan đến hợp tác quốc tế phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên và công chức, viên chức quản lý;

7. Thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài; Tăng cường mở rộng hợp tác trong việc trao đổi giảng viên, học sinh, sinh viên các hệ đào tạo;

8. Hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh; xây dựng chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài;

9. Thực hiện các dịch vụ soạn thảo, dịch thuật các văn bản, hợp đồng, tài liệu;

10. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường tổ chức đào tạo, giảng dạy Tiếng Việt và cấp chứng nhận, chứng chỉ Tiếng Việt cho sinh viên nước ngoài học tập tại Trường;

11. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho viên chức, giảng viên và người học trong Trung tâm; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và viên chức thuộc Trung tâm; bố trí, phân công công việc hợp lý để phát huy năng lực của viên chức, giảng viên, nhân viên của Trung tâm;

12. Đề xuất xây dựng và lập kế hoạch trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy và nghiên cứu khoa học của Trung tâm; tổ chức quản lý, khai thác, bảo trì và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị;

13. Phối hợp cùng đơn vị liên quan quản lý hoạt động giao lưu quốc tế dành cho giảng viên, sinh viên, lưu học sinh;

14. Phối hợp với các đơn vị trong trường và các đơn vị ngoài trường đảm bảo an ninh, chính trị trong công tác hợp tác quốc tế;

15. Quản lý, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc trung tâm quản lý;

16. Quản lý tài sản, cơ sở vật chất thuộc đơn vị quản lý theo phân cấp của Hiệu trưởng;

17. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng nhà trường phân công.

Các đối tác chính:

Trung tâm Hợp tác Quốc tế chịu trách nhiệm điều phối các hoạt động, dự án của các tổ chức, doanh nghiệp như:

1. Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)

2. Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc (KOICA)

3. Tập đoàn KHKT Hồng Hải (Foxconn) Đài Loan

4. Hợp tác liên kết đào tạo với Trường Đại học Frostburg (Hoa Kỳ)

6. Hợp tác đào tạo với các Trường của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản

8. Hợp tác đào tạo với các trường Cao đẳng dạy nghề của CHDCND Lào

Liên hệ:

Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế

Lịch sử hình thành, phát triển

TS. Lê Việt Anh

Tòa nhà A12, Khu A, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Fax: (84) 243-7655261 / Tel: (84) 24-37638930

Email: levietanh@haui.edu.vn